Veelgestelde vragen – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Oldeberkoop

Wij zijn in de voorjaarsvakantie: 04 mei t/m 12 mei gesloten. Huisartsenpraktijk Makkinga (0516-441250) neemt in deze week voor ons waar.

Voor het maken van afspraken & uw medicijnen herhalen: www.mijngezondheid.net !

Ook voor (simpele) medische vragen of het inzien van uw medische gegevens kunt via deze website inloggen. Het is ook mogelijk om via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) uw gegevens in te zien.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Veelgestelde vragen

– Waar kan ik bloed laten prikken?
– Hoe kom ik aan een verwijsbrief?
– Ik ga naar het buitenland, welke vaccinaties en medicijnen heb ik nodig?
– Kan de huisarts mij een medische verklaring geven?
– Ik heb een klacht over mijn huisarts, wat nu?
– Ik heb een klacht over levering van hulpmiddelen, wat nu?

Waar kan ik bloed laten prikken?

Op afspraak in onze praktijk

Hoe kom ik aan een verwijsbrief?

Een verwijsbrief wordt geschreven door de huisarts na een (telefonisch) consult. De verwijzing zal altijd in overleg met de huisarts zijn.

Ik ga naar het buitenland, welke vaccinaties en medicijnen heb ik nodig?

Bij reizen naar een (sub)tropische bestemming is het aan te raden u te laten adviseren over te nemen medische maatregelen en vaccinaties. 
Wij verwijzen u daarvoor naar GGD Fryslan, tel.: 088 22 99 223, met locaties in Leeuwarden, Drachten en Sneek.
Desgewenst verstrekken wij een medicatie overzicht en een medische samenvatting van uw gegevens die bij ons bekend zijn.
Het is verstandig het advies ruim voor vertrek (minimaal 4 weken) aan te vragen. 

Kan de huisarts mij een medische verklaring geven?

Als behandelend arts kunnen wij geen medische verklaring afgeven. Hieronder volgt een toelichting.

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts
heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen,
heeft opgesteld.
In het kort een toelichting op deze regels:
– De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over
een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of
ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan
zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de
kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een
parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
– Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de
‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die
arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
– De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling
en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei
belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de
behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op
deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw
behandeling.
– Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd
voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om
een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring
afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?
– U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan
met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te
vullen vragenlijst.
– U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke
feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de
uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een
geneeskundige verklaring vraagt.
– U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder
behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw
gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar                                              beoordeling betrekken

Ik heb een klacht over mijn huisarts, wat nu?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

   Ik heb een klacht over de levering van hulpmiddelen, wat nu?Voor de levering van hulpmiddelen zijn we lid van de geschillencommissie SEMH. 
Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht:
www.semh.info/bezwaren–en-geschillencommissie/108